Privacybeleid

 1. Algemene informatie

 

Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is een van de belangrijkste aandachtspunten van SC ONLINESHOP SRL, gevestigd in Olteniei 26A Piatra Neamţ, Roemenië, als een gegevensoperator.

Wij vinden het belangrijk om uw privacy te beschermen en open te zijn over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Dit document is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de rechten met betrekking tot deze verwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR" - EU-verordening nr. 679/2016) en de geldende lokale wetgeving. (Wet nr. 677/2001), in het kader van het gebruik van de website, www.mypni.nl.

 

 1. Gegevensbeschermingsprincipes

 

- Het verzamelen van persoonlijke gegevens zal alleen worden gedaan voor de gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden.

- De persoonlijke gegevens zullen nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt;

- De verwerking van persoonsgegevens zal op een wettelijke, correcte en transparante manier gebeuren;

- Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een manier die de nodige beveiliging waarborgt;

- Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten in overeenstemming met de overeenkomsten;

 

 1. Categorieën verwerkte persoonsgegevens

 

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die gerelateerd kan zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de persoon in kwestie). Persoonlijke gegevens omvatten alle soorten directe of indirecte informatie (dat wil zeggen gebruikt in verband met andere gegevens) die betrekking heeft op de betrokken persoon, zoals naam, geboortedatum, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, enz..

 

De persoonlijke gegevens verzameld door ONLINESHOP SRL kunnen in de volgende categorieën vallen:

- klant -  we verwerken uw persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, gegevens over hoe umypni.nl gebruikt, evenals andere gegevenscategorieën die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het maken van gebruikersaccounts, in het kader van het plaatsen van een bestelling viamypni.nl of op een andere manier die voortvloeit uit het gebruik van mypni.nl.  

- bezoeker - we verwerken uw persoonlijke gegevens die u rechtstreeks verstrekt in het kader van het gebruik van mypni.nl, zoals de gegevens die u verstrekt in het vraag- of klachtenformulier, voor zover u deze invult.

- sollicitant - binnen ONLINESHOP SRL als kandidaat, door toegang te krijgen tot de sectie Carrière die beschikbaar is opmypni.nl - we zullen uw persoonlijke gegevens die u in deze context verstrekt, verwerken, zoals naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, ervaring en alle andere gegevens in de documenten die u in dit gedeelte wilt uploaden.

 - contactpersoon van de partners of potentiële partners, - wij zullen uw contactgegevens verwerken, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer dat u verstrekt in het kader van het aangaan of uitvoeren van de contractuele relatie met de partners of potentiële partners.

Het verstrekken van uw gegevens voor dit doel is vrijwillig. Weigering om gegevens voor dit doel te verstrekken heeft geen nadelige gevolgen voor u. De verwerking van uw gegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, als u ervoor kiest om deze te verstrekken.

 

 1. Doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

 

Het doel van de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens door ONLINESHOP SRL is de vlotte ontwikkeling van de contractuele relatie tussen de partijen.

 Om de wettelijke verantwoordelijkheden van ONLINESHOP SRL te vervullen, in het kader van de geleverde diensten, van de fiscale verplichtingen, en met betrekking tot verplichte archivering, worden uw persoonlijke gegevens als volgt gebruikt:

- voor het aannemen, valideren, verzenden en factureren van de geplaatste bestelling, u informeren over de status van de bestelling, deze annuleren, de terugkeer van bestelde producten organiseren en de producten die onder de garantie vallen beheren;

- het informeren van de klanten / kopers over de situatie van hun Account, het oplossen van problemen van welke aard dan ook met betrekking tot een bestelling, de goederen en / of gekochte diensten;

- voor marketingactiviteiten, respectievelijk voor verzending, door middel van communicatie op afstand (e-mail, sms) van commerciële communicatie met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door ONLINESHOP SRL;

- het verzenden van nieuwsbrieven en / of periodieke waarschuwingen, met behulp van de elektronische post (e-mail, sms), alleen als de betrokkene uitdrukkelijk zijn / haar toestemming heeft uitgesproken;

- marktonderzoek, verkoopmonitoring en klant / koper gedrag;

- voor het oplossen van klachten, klachten;

- voor doeleinden en redenen in verband met fiscale en economische rechten.

 ONLINESHOP SRL kan de persoonlijke gegevens van de klant ook aan andere partnerbedrijven verstrekken, maar alleen op basis van een toezegging van hen en alleen om te garanderen dat deze gegevens veilig worden bewaard en dat de verstrekking van deze persoonlijke informatie gebeurt volgens de wet. in feite als volgt: koeriersdienstverleners, marketingdienstverleners, verzekeraars, betalings- / bankdienstverleners, telemarketeers of andere diensten, aangeboden door bedrijven waarmee we gemeenschappelijke aanbodprogramma's op de markt van goederen en diensten kunnen ontwikkelen .

Persoonlijke informatie van de cliënt kan ook worden verstrekt aan het parket, de politie, de rechtbanken en andere bevoegde instanties van de staat, op basis van en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen en als gevolg van specifieke geformuleerde verzoeken.

 

 1. Duur van de verwerking, gegevensoverdracht en beveiliging

 

ONLINESHOP SRL zal de persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en zal de gegevens alleen opslaan als noodzakelijk voor een van de hierboven genoemde doeleinden of voor de tijdsperiode die wordt geboden door de wettelijke bepalingen ter zake. Toegang tot persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot bevoegd personeel

Als u een klant bent, zullen wij uw gegevens verwerken voor de volledige duur van de contractuele rapporten en vervolgens volgens het interne beleid van ONLINESHOP SRL, respectievelijk voor de duur die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen van ons te voldoen (bijvoorbeeld in het geval van financiële-boekhoudkundige ondersteunende documenten) waarvoor de door de wet voorziene bewaartermijn 10 jaar is vanaf de datum van het einde van het boekjaar waarin ze werden opgesteld).

Als u klant bent en u de optie gebruikt om het gebruikersaccount te verwijderen, door op de knop Account verwijderen te drukken, zullen we deze actie interpreteren als uw optie om u af te melden voor het ontvangen van commerciële communicatie waarover we u op de hoogte houden en de diensten aangeboden via mypni.nl. In deze zin sturen we u niet langer dergelijke e-mails en / of sms-berichten als u ervoor kiest uw gebruikersaccount te verwijderen. We willen u er echter op wijzen dat het verwijderen van uw account niet tot gevolg heeft dat uw persoonlijke gegevens automatisch worden verwijderd. Als u uw persoonlijke gegevens niet wilt verwerken of als u de gegevens wilt verwijderen, kunt u de rechten uitoefenen die in punt VI hieronder worden beschreven. Als u om verwijdering van het account vraagt, maar op dat account is er ten minste één actieve bestelling, kan het verzoek tot verwijdering van het account alleen worden geregistreerd na de levering van de producten en de voltooiing van de laatste actieve bestelling.

De persoonlijke gegevens die aan ONLINESHOP SRL worden verstrekt, kunnen buiten Roemenië worden overgedragen, maar alleen naar staten in de Europese Unie.

ONLINESHOP SRL zal passende technische maatregelen toepassen en handhaven om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, met name wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk omvat, evenals tegen elke andere vorm. illegale verwerking.

 

 1. De rechten die u geniet 

Als u ervoor kiest om uw toestemming te geven, geniet u in verband met deze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 • het recht op toegang;
 • het recht om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen;
 • het recht op gegevensportabiliteit;
 • het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die daarop betrekking hebben;
 • het recht om de rechter en de nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens aan te spreken;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluitvormingsproces (profilering). 

Om deze rechten uit te oefenen, kan een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, worden ingediend bij ONLINESHOP SRL. Vanaf 25 mei 2018 voor elke vraag of ontevredenheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens per e-mail op [email protected]

Om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden, raden wij gebruikers aan ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of discrepanties.

 

 1. Laatste meldingen

In het onwaarschijnlijke geval dat de gebruikers van ONLINESHOP SRL schade hebben geleden vanwege de schending van de rechten volgens het privacybeleid en ons bedrijf de klacht niet correct heeft afgehandeld, hebben ze de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de superieure autoriteit (ANSPDCP).

Dit hierboven gepresenteerde beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in relevante nationale of internationale wetgeving. Als er wijzigingen in dit materiaal worden aangebracht, worden klanten hiervan per e-mail of via de website op de hoogte gebracht voordat de wijzigingen van kracht worden.

We moedigen klanten aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws met betrekking tot onze privacypraktijken.

Door het document te lezen, bent u zich ervan bewust geworden dat u de wettelijk geboden rechten, respectievelijk het recht op informatie, het recht op toegang tot gegevens, het recht op interventie, het recht op verzet, het recht om niet onderworpen te worden aan een individuele beslissing, het recht om u aan te spreken bent gewaarborgd. gerechtigheid in geval van schending van rechten, gegarandeerd door Wet 677/2001 voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, evenals de EU-verordening nr. 679/2016